EN
历史讲座“一所寄宿学校:爪哇农村的宗教、自我探寻与日常生活”

                                                              一所寄宿学校:爪哇农村的宗教、自我探寻与日常生活                                                                                主持人: 曹 寅    清华大学历史系

                                                                                引言人:曾嘉慧   清华大学社会学系

                                                                                          

                                                                                          评议人:徐冠勉   北京大学历史学系

                                                                                                          谢侃侃   北京大学外国语学院

                                                                                                          王令齐   清华大学社会学系


                                                                                  时间:2021年12月6日(周一)19:00--21:00

                                                                                  地点:清华大学 人文楼 526室